symmetrel cost November 26, 2018 by Danh-Nhan Tran

[2018] (VIETNAM vs. ASEAN) – Phần 03: Danh mục Các tạp chí Tiềm năng (ESCI)

cozaar best price fildena price SO SÁNH KẾT QUẢ CÔNG BỐ QUỐC TẾ ISI CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2013-2018 – Phần 03: Danh mục Các tạp chí Tiềm năng (ESCI)


ponstel price south africa Tiếp theo phần trước, chúng tôi tiếp tục công bố các chỉ số về kết quả công bố khoa học thuộc DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ TIỀM NĂNG (EMERGING SOURCES CITATION INDEX – ESCI) của Việt Nam so với các nước ASEAN trong giai đoạn 2013-2018, trong đó bao gồm các thông tin sau:

elimite price without insurance 1. Vị trí xếp hạng thế giới qua từng năm theo số lượng công bố thuộc Danh mục Các tạp chí Tiềm năng (ESCI) của Việt Nam và các nước ASEAN (2013-2018);
2. Số lượng các bài báo được công bố qua từng năm thuộc Danh mục Các tạp chí Tiềm năng (ESCI) của Việt Nam và các nước ASEAN (2013-2018);
3. Tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng công bố thuộc Danh mục Các tạp chí Tiềm năng (ESCI) của Việt Nam và các nước ASEAN (2013-2018);
4. Số lượt trích dẫn của các công bố thuộc Danh mục Các tạp chí Tiềm năng (ESCI) qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2013-2018);
5. Mức độ chênh lệch tương đối về trích dẫn đối với các công bố thuộc Danh mục Các tạp chí Tiềm năng (ESCI) qua từng năm của Việt Nam so với các nước ASEAN (2013-2018);
6. Chỉ số H của công bố thuộc Danh mục Các tạp chí Tiềm năng (ESCI) qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2013-2018).

retin a 0.025 cream buy online

propecia cost canada

cost of prinivil without insurance

modalert buy uk

ajax usa

cost of tobrex eye drops

buy alphagan eye drops Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố các chỉ số tương tự đối với từng phân ngành (theo cách loại 22 phân ngành của Web of Science). Phân ngành được công bố ở phần tiếp sau sẽ là phân ngành VẬT LÝ (PHYSICS).

liv 52 usa NOTE:
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc trong mục Methodology.
– Các bạn muốn tìm hiểu thêm về các Danh mục thuộc Web of Science Core Collection (SCIE, SSCI, A&HCI và ESCI), xin vui lòng đọc tại đây.

imiquimod cream canada montair canada Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

buy uroxatral online Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin của từng quốc gia trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của các quốc gia đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

buy nizagara with visa

buy primaquine online #VIETNAM vs. ASEAN

Comments by other social accounts