(Indicators in Scientometrics) – Phần 6: Đánh giá chất lượng nghiên cứu trong các trường đại học: Sử dụng bình duyệt hay thang đo trắc lượng?

http://manuelasweet.sexlifebr.com/14579-dte29865-sensual-curvy-women-seeking-a-mature-man-to-service-atlanta.html CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG TRONG TRẮC LƯỢNG KHOA HỌC – Phần 6: Đánh giá chất lượng nghiên cứu trong các trường đại học: Sử dụng bình duyệt hay thang đo trắc lượng?

• • •