(ISI in Science Policies) – Phần 1: Việc sử dụng ISI trong đánh giá các đề tài khoa học do NAFOSTED tài trợ

https://mail.mya-eg.com.cp-27.webhostbox.net/16740-prilosec-prescription-dose.html tabulate ISI VỚI CHÍNH SÁCH KHOA HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM – Phần 1: Việc sử dụng ISI trong đánh giá các đề tài khoa học do NAFOSTED tài trợ

• • •

(Scholars’ Opinions) – Phần 1: Một vài thông tin về mã số chuẩn quốc tế cho tạp chí và sách, về sự phân loại tạp chí khoa học và cách trình bày một bài báo trong tạp chí khoa học (Trần Văn Nhung, 2013)

buy cheap Seroquel online free consult Ý KIẾN CHUYÊN GIA – Phần 1: Một vài thông tin về mã số chuẩn quốc tế cho tạp chí và sách, về sự phân loại tạp chí khoa học và cách trình bày một bài báo trong tạp chí khoa học (Trần Văn Nhung, 2013)

• • •