(Scholars’ Opinions) – Phần 1: Một vài thông tin về mã số chuẩn quốc tế cho tạp chí và sách, về sự phân loại tạp chí khoa học và cách trình bày một bài báo trong tạp chí khoa học (Trần Văn Nhung, 2013)

danville and san ramon dating sites Ý KIẾN CHUYÊN GIA – Phần 1: Một vài thông tin về mã số chuẩn quốc tế cho tạp chí và sách, về sự phân loại tạp chí khoa học và cách trình bày một bài báo trong tạp chí khoa học (Trần Văn Nhung, 2013)

• • •