pop over to this site June 9, 2016 by Danh-Nhan Tran

(Special Issues) – So sánh kết quả công bố ISI hạng Q1 của Việt Nam với một số nước Châu Á trong giai đoạn 2010 – 2015

visit this web-site SỐ ĐẶC BIỆT –  So sánh kết quả công bố ISI hạng Q1 của Việt Nam với một số nước Châu Á trong giai đoạn 2010 – 2015


Theo thông tư số 37/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN thì vai trò của các buy Gabapentin for dogs uk tạp chí ISI có uy tín được đánh gia cao hơn hẳn so với các tạp chí khác, kể cả các tạp chí ISI không thuộc nhóm tạp chí này (xem thêm [1]). Vai trò ấy được thể hiện cụ thể tại các điểm sau của thông tư:

  • Tại Điều 10 điểm 4 khoản a, chủ nhiệm đề tài của nhóm nghiên cứu mạnh phải thỏa mãn thêm điều kiện “có kết quả công bố trên các tạp chí ISI có uy tín phù hợp trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ”.
  • Tại Điều 11 điểm 5, nhóm nghiên cứu mạnh phải thỏa mãn yêu cầu về kết quả trong đó bao gồm “có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí ISI có uy tín”.
  • Tại Điều 18 điểm 3 khoản b, khi đánh giá kết quả đề tài, “bài báo công bố trên tạp chí ISI có uy tín được xem xét thay thế cho 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín”.

Ngày 30/3/2016 vừa qua, với Quy định 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, Hội đồng quản lý Quỹ NAFOSTED đã cụ thể hoá và giới hạn Danh mục tạp chí ISI có uy tín đối với lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật là các tạp chí thuộc nhóm Q1 của danh mục SCIE (ISI) theo từng chuyên ngành [2].  Điều đó đã khẳng định sự đánh giá cao của các hội đồng đối với các tạp chí thuộc nhóm Q1 của ISI.

Vì vậy, trong số đặc biệt tháng 6 này, S4VN giới thiệu đến độc giả một số thông tin về kết quả công bố trên các tạp chí ISI hạng Q1 của VN so với một số nước khác trong khu vực Châu Á thuộc giai đoạn 2010-2015.

Q1_01 Q1_02 Q1_03 Q1_04 Q1_05 Q1_06 Q1_07 Q1_08 Q1_09 Q1_10 Q1_11 Q1_12 Q1_13 Q1_14

Q1_data

*Ghi chú: Tổng số lượng công bố ISI bao gồm các công bố thuộc 3 indexes chính là SCIE, SSCI và A&HCI.

Bạn đọc có thể tải dữ liệu gốc tại đây.

http://www.karasal.com.tr/33413-dte98582-what-are-the-best-dating-sites-for-seniors-reviews.html Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)
_____________________
Tài liệu Tham khảo:
[1] http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-37-2014-TT-BKHCN-quan-ly-de-tai-nghien-cuu-co-ban-Quy-Phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-tai-tro-264883.aspx
[2] http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/31QD-HDQL-NAFOSTED-31/

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin của từng quốc gia trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của các quốc gia đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

Comments by other social accounts