http://pennywisenow.com/7811-dte99064-dating-services-in-san-jose-ca.html May 2, 2016 by Danh-Nhan Tran

(VIETNAM vs. ASEAN) – Phần 37 & 38: Phân ngành Sinh học phân tử và di truyền học phân tử

look here Full Article SO SÁNH KẾT QUẢ CÔNG BỐ ISI CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2010-2015 – Phần 37 & 38: Phân ngành Sinh học phân tử và di truyền học phân tử


Tiếp theo các phần trước, chúng tôi tiếp tục công bố Phần 37 và 38 với các chỉ số về kết quả công bố ISI thuộc phân ngành SINH HỌC PHÂN TỬ VÀ DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ (MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS) của Việt Nam so với các nước ASEAN trong giai đoạn 2010-2015, trong đó bao gồm các thông tin sau:

1. Vị trí xếp hạng thế giới qua từng năm theo số lượng công bố ISI thuộc phân ngành Sinh học phân tử và di truyền học phân tử của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
2. Số lượng các bài báo ISI được công bố qua từng năm thuộc phân ngành Sinh học phân tử và di truyền học phân tử của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
3. Tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng công bố ISI thuộc phân ngành Sinh học phân tử và di truyền học phân tử của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015).
4. Số lượt trích dẫn của công bố ISI thuộc phân ngành Sinh học phân tử và di truyền học phân tử qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
5. Mức độ chênh lệch tương đối về trích dẫn đối với các công bố ISI thuộc phân ngành Sinh học phân tử và di truyền học phân tử qua từng năm của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015);
6. Chỉ số H của công bố ISI thuộc phân ngành Sinh học phân tử và di truyền học phân tử qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015).

Part37_01

Part37_02

Part37_03

Part37_04

Part37_05

Part37_06

Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ lần lượt công bố các chỉ số tương tự đối với các phân ngành còn lại. Phân ngành được công bố ở phần tiếp sau (phần 39 & 40) sẽ là phân ngành KINH TẾ HỌC VÀ KHOA HỌC KINH DOANH (ECONOMICS & BUSINESS).

NOTE:
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc trong mục Methodology.

http://securbay.com/udnHGE Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin của từng quốc gia trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của các quốc gia đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

#MolecularBiology#MolecularGenetics‬#VIETNAM vs. ASEAN

Comments by other social accounts