browse around this site May 30, 2016 by Danh-Nhan Tran

(VIETNAM vs. ASEAN) – Phần 45 & 46: Phân ngành Thần kinh học và thần kinh học hành vi

online dating what are you looking for go to this web-site SO SÁNH KẾT QUẢ CÔNG BỐ ISI CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2010-2015 – Phần 45 & 46: Phân ngành Thần kinh học và thần kinh học hành vi


Tiếp theo các phần trước, chúng tôi tiếp tục công bố Phần 45 và 46 với các chỉ số về kết quả công bố ISI thuộc phân ngành THẦN KINH HỌC VÀ THẦN KINH HỌC HÀNH VI (NEUROSCIENCE & BEHAVIOR) của Việt Nam so với các nước ASEAN trong giai đoạn 2010-2015, trong đó bao gồm các thông tin sau:

1. Vị trí xếp hạng thế giới qua từng năm theo số lượng công bố ISI thuộc phân ngành Thần kinh học và thần kinh học hành vi của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
2. Số lượng các bài báo ISI được công bố qua từng năm thuộc phân ngành Thần kinh học và thần kinh học hành vi của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
3. Tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng công bố ISI thuộc phân ngành Thần kinh học và thần kinh học hành vi của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015).
4. Số lượt trích dẫn của công bố ISI thuộc phân ngành Thần kinh học và thần kinh học hành vi qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
5. Mức độ chênh lệch tương đối về trích dẫn đối với các công bố ISI thuộc phân ngành Thần kinh học và thần kinh học hành vi qua từng năm của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015);
6. Chỉ số H của công bố ISI thuộc phân ngành Thần kinh học và thần kinh học hành vi qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015).

Part45_001

Part45_002

Part45_003

Part45_004

Part45_005

Part45_006

Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ lần lượt công bố các chỉ số tương tự đối với các indexes khác thuộc Web of Science Core Collection bao gồm:

NOTE:
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc trong mục Methodology.

http://hairextensionsdoctor.net/54287-voltaren-price.html Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin của từng quốc gia trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của các quốc gia đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

#BehavioralNeuroscience#VIETNAM vs. ASEAN

Comments by other social accounts