lgbt free dating sites June 20, 2016 by Danh-Nhan Tran

(VIETNAM vs. ASEAN) – Phần 47: Công bố sách khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Xã hội và Nhân văn

usa dating app free buy amoxicillin 250 mg online uk SO SÁNH KẾT QUẢ CÔNG BỐ ISI CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2010-2015 – Phần 47: Công bố sách khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Xã hội và Nhân văn


Tiếp theo các phần trước, chúng tôi tiếp tục công bố Phần 47 với các chỉ số về kết quả công bố SÁCH KHOA HỌC ISI thuộc phân mục KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (Book Citation Index– Social Sciences & Humanities, BKCI-SSH) của Việt Nam so với các nước ASEAN trong giai đoạn 2010-2015, trong đó bao gồm các thông tin sau:

1. Vị trí xếp hạng thế giới qua từng năm theo số lượng công bố sách khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Xã hội và Nhân văn của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
2. Số lượng sách khoa học ISI được công bố qua từng năm thuộc phân mục Khoa học Xã hội và Nhân văn của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
3. Tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng công bố sách khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Xã hội và Nhân văn của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015).
4. Số lượt trích dẫn của các công bố sách khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Xã hội và Nhân văn qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
5. Mức độ chênh lệch tương đối về trích dẫn đối với các công bố sách khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Xã hội và Nhân văn qua từng năm của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015);
6. Chỉ số H về công bố sách khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Xã hội và Nhân văn qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015).

Part47_1

Part47_2

Part47_3

Part47_4

Part47_5

Part47_6

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố các chỉ số tương tự đối với các công bố sách khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật (Book Citation Index– Science, BKCI-S).

Bạn đọc có thể tải dữ liệu gốc tại đây.

NOTE:
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc trong mục Methodology.

Misoprostol with out a prescription Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin của từng quốc gia trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của các quốc gia đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

#BKCI-SSH#VIETNAM vs. ASEAN

Comments by other social accounts